Working Committee

Chairman Mr. Sujit Dey
Vice Chairman Mr. Himangshu Goswami
Mr. Proshanto Purukaystha
Mr. Shubodh Ronjan Sen
General Seceretary Mr. Rabin Paul
Jt. Secretary Mrs. Sukriti Prabha Sen
Mr. Mrinal Kanti Sarkar
Mrs. Shelly Goswami
Mr. Sukumar Saha
Treasurer Mr. Tapan Saha
Jt. Treasurer Mr. Sojay Saha Mr. Palash Ghosh
Cultural Secretary Mrs. Gouri Chowdhury
Jt. Cultural Secretary Mr. Hironmoy Goswami Mr. Krishnadhon Saha
Fund raising Secretary Mr. Sushanta Saha
Jt. Fund raising Secretary Mr. Debashish Banik
Mr. Amitave Banik
Organising Secretary Mr. Moni Lal deb
Festival Organiser Secretary Mrs. Kaberi Das
Jt. Festival Organiser Secretary Mrs. Dipa Das
Mr. Anjan Acharjee
Mr. Manash Chowdhury
Mr. Bijon Bhatacharjee
Press & Publicity Secretary Mrs. Supriya Dev-Purkaystha
Youth Organiser Sercreatry Mr. Pijush Kuri
Jt. Youth Organiser Secretary Mr. Biplop Dutta
Executive members Mr. Samrat Sen
Mr. Pulok Kanti Shome
Mr. Muhit Lal Dutta
Mr. Rakesh Deb
Mr. Probir Saha
Mrs. Priti Goswami
Founder Member Mr. Jitendrdra Lal Gupta
Late Sitangshu Kumar Das
Mr. Himangshu Goswami
Mr. Fanindra Kumar Dhar
Life Member Mrs. Kiran Bala Chakraborthy
Mr. Narayan Chakraborthy
Accountant Mr Gopal Das